Vragen over Japanse Duizendknoop

De fractie van GroenLinks Schouwen-Duiveland heeft schriftelijke vragen gesteld naar het beleid en de status van uitvoering van het beleid ten aanzien van de bestrijding van de Japanse duizendknoop. 
De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot; een plant die door zijn sterke verspreiding/woekering overige plantensoorten verdringt en de biodiversiteit aantast.
 

We hebben in beeld waar de Japanse duizendknoop voorkomt op de door ons beheerde terreinen. Momenteel zijn er ca. 20 locaties bekend, voornamelijk in de Westhoek. (Groen-)medewerkers (gemeente en aannemers) melden vindplaatsen in het groenbeheersysteem en afhankelijk van de situatie ter plaatse wordt er wel/niet bestreden.
Bestrijding vindt plaats door maaien, waarbij het maaisel blijft liggen of, bij nog jonge planten, het handmatig verwijderen en afvoeren. Daar waar geen risico’s zijn op schade of ernstige woekering wordt geen actie ondernomen.
Omdat de Japanse duizendknoop zich steeds sneller verspreid en de druk toeneemt wil men deze invasieve exoot beheersbaar houden. Door diverse publicaties in de verschillende media wordt deze plant bekender en is het belangrijk een helder standpunt in te nemen ten aanzien van de bestrijding. Hiertoe wordt een beleidsnotitie opgesteld. Omdat de plant zich niet houdt aan eigendomsgrenzen wordt hierin samenwerking gezocht met overige (natuur-) beherende instanties, zodat duidelijk wordt wie wat doet. Een gezamenlijke aanpak is het meest effectief. Momenteel lopen er al contacten met waterschap Scheldestromen over de aanpak van deze exoot.