Tweede kerncentrale

De fractie van Groen Links op Schouwen-Duiveland is tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland. Hiervoor heeft GroenLinks samen met de fracties van D66 en de PvdA een motie ingediend. Helaas heeft deze motie het tijdens de raadsvergadering van 1 december 2011 het niet gehaald.

 

Als voornaamste redenen niet met de bouw van een tweede kerncentrale in te stemmen voert Groen links de volgende feiten en of gegevens aan:  

-    Er is nog steeds geen duurzaam en veilig alternatief om radio actief materiaal met halfwaarde tijden van enkele honderden jaren zonder enige nazorg op te slaan. Onze kinderen en de daarna volgende generaties zadelen we op met problemen die voortkomen uit een korte termijn gewin visie   
-    Kerncentrales blijven een potentiele risiciobronnen voor mens en natuur
-    Overstromingen in zeeland mogen eens in de 10.000 jaar voorkomen. Met deze kans 10E-03 rekent tegenwoordig de overheid. Een overstroming  betekent een zeer gevaarlijke situatie voor elke kerncentrale. De kans dat een kern centrale mag falen bedraagt volgens het CERN te Geneve echter 10E-6 ! Naar de mening van GL is de kans van 10E-3 dus absoluut niet te rechtvaardigen met die van 10E-6 !
-    Zolang DELTA NV veel geld blijft steken in kernenergie komen andere innovaties om duurzaam energie op te wekken niet of te laat tot stand.
-    Als aandeelhouder blijft de gemeente een aanzienlijk risico lopen omdat niet op voorhand is aangetoond of vast is komen te staan dat de kerncentrale die vele miljarden zal kosten, gedurende haar levenscyclus voldoende zal renderen.
-    Uranium winning heeft een zeer grote negatieve impact op het milieu en is slechts nog voor circa 50 jaar op onze wereldbol als delfstof voorhanden. Investeren in een technologie die binnen drie generaties al om genoemde reden moet worden verlaten verdient geen voorkeur mede gelet op het feit dat er nog voldoende kansrijke alternatieven voorhanden zijn.