Op vrijdag 11 februari heeft GroenLinks Schouwen-Duiveland een bijeenkomst georganiseerd waar ervaringen uit andere gemeenten gedeeld werden, maar waarbij ook inwoners van Schouwen-Duiveland hun ervaringen deelden wat betreft de inspraakmogelijkheden op Schouwen-Duiveland.

Sprekers waren Roel van Nieuwstadt uit Zeist en Hans Westrik uit Schagen. In de gemeente Zeist heeft men een burgerberaad ingezet, om burgers mee te laten denken om de gemeentelijke begroting weer in balans te krijgen. Dit heeft daar geleid tot 62 voorstellen, waarvan er uiteindelijk maar liefst 40 zijn aangenomen in de gemeenteraad.

In de gemeente Schagen zet Hans Westrik alles in het werk om ook daar een burgerberaad in het leven te roepen. Momenteel heeft hij al vier partijen zover gekregen om een burgerberaad als pilot op te zetten.

Uit deze ervaringen komt naar voren dat een burgerberaad een zeer intensief proces is. Deze dient dan ook ingezet te worden op belangrijke zaken die een grote impact hebben voor de burger. Toch zijn er ook andere vormen van burgerparticipatie die minder intensief en dan ook op kleinere zaken ingezet kunnen worden. 

Wat maakt een burgerberaad aantrekkelijker dan andere vormen van participatie of inspraak?

Bij een burgerberaad zorgt men ervoor dat de groep burgers die geselecteerd worden, een uitsnede vormt van de inwoners van een gemeente. Waarbij ze dus echt representatief zijn voor de bevolking. Bij andere vormen van inspraak, kan het gebeuren dat direct belanghebbenden een zwaardere stem krijgen en daarmee niet representatief zijn voor alle inwoners van een gemeente.

Meer weten over burgerberaad? Bekijk de volgende video:

Wat is een burgerberaad? Afspelen op YouTube

Inzet vanuit de gemeente

Voor elke vorm van burgerparticipatie geldt dat het proces goed vastgelegd moet worden, waarbij duidelijk is wie welke rol heeft. Ook vergt het inzet van het ambtelijk apparaat om burgers te helpen bij de begripsvorming van het probleem. Denk hierbij aan informatie sessies en vaste contactpersonen die het proces begeleiden en aan wie vragen gesteld kunnen worden. Tot slot moet men er ook rekening mee houden dat burgers, tot en met het uiteindelijke moment van besluit, op de hoogte gehouden worden van eventuele wijzigingen. 

Uit de ervaringen vanuit inwoners van Schouwen-Duiveland, blijkt dat het qua inspraak op Schouwen-Duiveland vaak spaak loopt op het proces. Klankbordgroepen worden met name aan het begin van het proces gevraagd om hun kijk op de zaak, maar worden vervolgens niet op de hoogte gehouden van de volgende stappen. Zo kan het gebeuren dat een klankbordgroep ziet dat er een heel ander besluit genomen wordt, dan waar zij aanvankelijk mee instemden. 

Kansen voor Schouwen-Duiveland

GroenLinks Schouwen-Duiveland ziet goede kansen om burgers meer inspraak te bieden, Hiervoor wil zij de verschillende vormen van participatie in kaart te brengen en de wijze waarop deze ingezet kunnen worden op Schouwen-Duiveland. Burgerberaad kan daar ook onderdeel van zijn. Wel is het de taak aan de gemeente om meer moeite moeten doen om burgers te bereiken en ze te helpen inzicht te krijgen in complexe problemen.