10 puntenplan

Samen voor initiatief!

 

We willen samen vooruit met Schouwen-Duiveland. Dat is nodig. Veranderingen in de samenleving en in het klimaat nodigen ons uit tot het nemen van initiatief.
De gemeente krijgt er meer taken bij, maar moet het met minder geld doen. De verantwoordelijkheid voor ons eigen welzijn - en dat van anderen - komt dichter bij onszelf.We vertrouwen erop dat we samen met onze inwoners deze verantwoordelijkheid aankunnen.  Wel vinden we dat dit vraagt om een andere gemeente.  Een gemeente die mensen, bedrijven en instellingen met elkaar verbindt, die initiatief ondersteunt en creativiteit de ruimte geeft. Om samen met inwoners de vraagstukken van deze tijd aan te gaan. En deze te beantwoorden.
 Dat doen we samen,  eilandelijk of regionaal als het goed is voor de kwaliteit van onze voorzieningen.  Met onze aanpak sluiten we aan bij de behoeften van mensen. De mensen in Sir zijn nu eenmaal anders dan in Serooskerke en wat in Brouw wel werkt, hoeft dat in Bru helemaal nog niet te doen. Samen waar mogelijk, in de kern of wijk waar nodig!

Als progressieve politieke partijen nemen we met dit 10 puntenplan het initiatief om in de komende raadsperiode samen te werken aan de toekomst van Schouwen-Duiveland. We gaan daarbij uit van datgene wat ons bindt. In de overtuiging dat we hierdoor meer kunnen betekenen voor ons mooie eiland en haar inwoners.

De lokale besturen van Partij van de Arbeid, Groenlinks en D66
Schouwen-Duiveland , september 2013

 

1. Een gemeente die durft los te laten en betrokkenheid ondersteunt

De verandering van onze bevolking (krimp, ontgroening) en het klimaat stelt ons voor nieuwe vragen. We willen daar nieuwe antwoorden op vinden. Hiervoor hebben we een actieve gemeente nodig.  Met een bestuur dat enthousiasmeert en burgers, bedrijven en (onderwijs) instellingen ondersteunt en met elkaar verbindt. Om zo de ideeën te bedenken en in de praktijk te brengen waarmee we de kansen van deze tijd kunnen benutten.
 
De gemeente is zichtbaar in de eigen buurt en ondersteunt burgers in de opbouw en het onderhoud van hun relevante netwerk. Het kunnen beschikken over een relevant netwerk is namelijk essentieel voor behoud van identiteit en het eigen geluk van mensen. Iedere kern of wijk heeft hiervoor zijn eigen ontmoetingsruimte, regisseur en budget beschikbaar. Over de aanwending van deze middelen beslissen de mensen in de kernen zelf, want de inzet om je als actieve burger te manifesteren belonen wij met zeggenschap.
 
Deze transitie vraagt om een andere bestuursstijl en houding. Vertrouwen in de burger staat voorop. Durf om zaken los te laten geeft ruimte aan actief burgerschap, ondernemerschap en innovatieve experimenten.  Om initiatief tot ontwikkeling te brengen, schrijven we een prijsvraag voor het beste eiland-initiatief uit. Hiervoor maken we ieder jaar €100.000,- vrij.
Als samenwerking met andere gemeenten nodig is om onze doelen dichterbij te brengen, doen we dat. Naast mogelijkheden tot samenwerking binnen Zeeland kijken wij ook in noordelijke richting. We zien in die richting ook vele raakvlakken, zoals bijvoorbeeld op het terrein van toerisme, onderwijs en  zorg. Maar ook op het terrein van natuur en milieu, specifieke cultuur en  (duurzame) werkgelegenheid.

2. Excellent en passend onderwijs
 
De gemeente stimuleert excellent en passend onderwijs op Schouwen-Duiveland. Gelet op het dalend aantal leerlingen en krimpende budgetten is het nodig hiervoor de bakens te verzetten. De ontwikkeling van het kind en jong volwassene moet centraal staan in hoe we het (basis)onderwijs organiseren.
We zien op Schouwen-Duiveland in een periode van tien  jaar maximaal tien integrale kindcentra ontstaan. In moderne, energieneutrale en voor alle kinderen toegankelijke gebouwen. Uiteraard is sprake van een goede spreiding over het eiland met uitstekende vervoersmogelijkheden er naartoe.  In deze centra werken scholen van diverse identiteiten samen met elkaar en met instellingen voor kinderopvang, peuterspeelzalen en /of andere jeugd- en sportvoorzieningen. Er wordt aan kinderen een dagarrangement geboden waarin ruimte is voor cultuur, sport en muziekonderwijs.  Daarbij wordt steeds de prioriteit gelegd bij de kwaliteit van het aanbod. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden: scholen voor goed onderwijs, gemeente en overige instellingen voor de andere voorzieningen.

De gemeente stimuleert het leggen van verbindingen tussen ondernemers en voortgezet onderwijs, middelbaar, - en hoger beroepsonderwijs in sectoren die voor onze gemeente van groot belang zijn. Het gaat dan vooral om de zorg, het toerisme, de land- en tuinbouw en de visserij. Met de aanleg van het kustlaboratorium en de samenwerking met Pontes Pieter Zeeman, Edudelta, hogescholen en de universiteit Wageningen werkt de gemeente bijvoorbeeld  actief aan een nieuwe duurzame bedrijfstak in de zilte sector.

3. Duurzaam wonen, tijdelijk of permanent

De toename van het aantal ouderen en de versterking van onze aantrekkingskracht op vestigers vraagt om een inzet op kwaliteit. Van meer naar anders houdt in dat we de bestaande woningvoorraad vooral moeten verduurzamen.

De gemeente maakt prestatie-afspraken met de woningcorporatie over het energiezuiniger maken van de huurvoorraad.  Daken van complexen worden benut voor het collectief opwekken van zonne-energie om de totale woonlasten voor de bewoners te helpen beheersen.  Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om het zorgen voor elkaar eenvoudiger te maken.

Voor burgers met een acute woonbehoefte en arbeidsmigranten werkt de gemeente in samenwerking met de woningcorporatie aan een voorziening voor tijdelijk verblijf, zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

De gemeente werkt actief om verkrotting in de dorpen tegen te gaan. Deeltijd wonen wordt overal mogelijk maar niet in recreatieparken. Deeltijd inwoners zien we als gewone inwoners en nodigen we uit om zich ook formeel in de onze gemeente te vestigen. Juist om hun betrokkenheid te versterken nodigt de gemeente hen ook bijvoorbeeld uit voor de bijeenkomst voor nieuwe inwoners. 
De gemeente geeft ruimte voor experimentele woonvormen, ook op bijzondere plekken.

4. Gastvrij in de meest brede zin

Iedere gast heten we meer dan welkom op Schouwen-Duiveland. Dat doen we, als gemeente, burgers en ondernemers, met elkaar en met de gemeenten om ons heen.
Uiteraard geldt onze gastvrijheid ook voor vluchtelingen die zich noodgedwongen in onze gemeente vestigen.

Keuzes moeten leiden tot meer bestedingen per gast. Dat betekent een impuls in de kwaliteit van ons aanbod, maar vooral ook in de versterking van ons imago als gastvrij vakantie-eiland met passende voorzieningen.
Naast de natuurlijke, culturele en culinaire kwaliteiten die ons eiland aan onze gasten te bieden heeft, willen we ook investeren in goed ‘gastheerschap’ in de meest brede zin van het woord en het uitdragen hiervan. Zo heten we bij de entree van het eiland iedere gast bijvoorbeeld welkom en zeggen we  “tot ziens” bij het verlaten.  Uiteraard ook in het Duits, Frans en Engels.
 
De beperkte mogelijkheden om het toerisme uit te breiden moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering.  Dit alles zonder in te willen boeten op de kernkwaliteiten van ons eiland: de eigenheid van onze inwoners, de unieke (ring)dorpen en historische steden, de rust, de ruimte en de duisternis.  Hiervoor stimuleert de gemeente vernieuwing van het bestaande aanbod door nieuwe vormen van verblijf. Maar niet aan het strand. Dat is uniek en dat willen we zo houden.

Om onze aantrekkingskracht voor de watersporter te vergroten zoeken we naar mogelijkheden om het zicht vanaf het water op datgene wat ons eiland te bieden heeft, te verbeteren.

De verbetering van de kwaliteit van het water in het Grevelingenmeer verdient de hoogste prioriteit. De gemeente zet in op een nieuwe verbinding met de zee waardoor eb en vloed terugkeert en het ook weer mogelijk wordt om om Schouwen-Duiveland heen te varen.  We zetten daarbij de voor- en nadelen van deze optie voor de watersport en waterkwaliteit van het Grevelingenmeer af tegen een bijdrage aan het graven van het halskanaal op Goeree Overflakkee.

  
5.  Het eiland als leverancier van energie en lokale producten   

Schouwen-Duiveland beschikt over veel water- zon en wind en de ruimte om de kansen van deze energiebronnen te benutten. Het eiland moet in de komende periode zoveel energie duurzaam opwekken als nodig is om zowel in de vraag van onze eigen bevolking als die van onze gasten te voorzien. Een vakantie naar Schouwen-Duiveland is dan werkelijk een duurzame vakantie.  We stimuleren ondernemers, onderwijsinstellingen en burgers om met ideeën te komen hoe we deze doelen kunnen realiseren. Voorbeelden zijn de aanleg van een getijdencentrale in de Brouwersdam en een proef met de kweek van slijkgras langs de dijken om elektriciteit uit dat gras op te wekken. De gemeente stelt haar daken beschikbaar voor de opwekking van zonne-energie.

Naast de natuurlijke bronnen van energie biedt ons eiland ook tal van streekproducten. We stimuleren het bedrijfsleven deze producten ook lokaal te vermarkten en de productie van voeding verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door samenwerking in de voedselketen te bevorderen.

 

6. Mobiliteit en veilige wegen

Op Schouwen-Duiveland kun je met de auto overal snel zijn. Zeker wanneer  voorzieningen meer en meer op eilandelijk niveau worden georganiseerd, is het zaak ook oog te hebben voor de bereikbaarheid. Lang niet iedereen beschikt immers over een auto. Vervoer dient betaalbaar te blijven.
Dit vraagt om een herontwerp van het systeem voor het gesubsidieerd vervoer en verschuiving van budgetten, ook van voorzieningen naar mobiliteit. We gaan hierbij uit van de behoefte van de diverse groepen reizigers. De gemeente ondersteunt burgers om met elkaar in de mobiliteitsbehoefte te voorzien en helpt deze te vergroenen. We kiezen voor creatieve oplossingen in plaats van voor meer asfalt.
De gemeente stimuleert smart mobility, het delen van auto’s en het beschikbaar stellen van haar eigen wagenpark voor gebruik door de inwoners. Waar mogelijk stapt de gemeente over naar elektrisch aangedreven voertuigen.

Op Schouwen-Duiveland gebeuren nog te veel ongelukken in het verkeer. De gemeente werkt actief aan de verkeersveiligheid. Door wegbeheerders en gebruikers actief te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
Op de doorgaande wegen leidt de combinatie van langzaam en doorgaand verkeer tot veel gevaarlijke situaties. We willen voor het langzaam verkeer tussen Zierikzee en Haamstede een alternatieve route organiseren.
De inwoners van Bruinisse bieden we een oversteekplaats over de N59.

Bijzondere aandacht verdienen onze jongere verkeersdeelnemers. De verkeersveiligheid rondom en in de richting van de scholen –denk aan de rotonde bij de Pontes Pieter Zeeman- wordt verbeterd.
We stimuleren maatregelen Zierikzee verder autoluw te maken. 
Bovendien gaan wij voor een sluitend netwerk van fietspaden met een goede dekking van oplaadpunten voor de electrische fiets.

Vervoer van gevaarlijke stoffen per schip langs Bruinisse via de Krammersluizen kan tot gevaarlijke situaties leiden voor de bewoners en het milieu. De gemeente zorgt dat de veiligheidsregio actief over de risico’s communiceert en ons vertelt wat te doen als zich een calamiteit voordoet.

7. Unieke zorg voor onze hulpvragende inwoners

Zelfstandig blijven wonen in jouw eigen woning. Wie wil dit nu niet?
Om dit mogelijk te maken voor een inwoner met beperkingen is een actieve vraaggerichte inzet van de gemeente nodig.  De gemeente werkt hiervoor samen met inwoners, vrijwilligers  en aanbieders op het terrein van wonen, welzijn, zorg en service aan unieke arrangementen.  Voor de inwoners heeft deze alliantie één gezicht, één aanspreekpunt. Bij de één is dat een professional, bij de ander kan dat de buurvrouw zijn. Hoe dan ook, indien nodig is professionele zorg gegarandeerd.

Keuzevrijheid voor inwoners de eigen hulpverlener te kiezen en een gelijk speelveld voor alle aanbieders staat daarbij voorop. De professionals geven we vooral de ruimte hun werk te doen. Daar hoort een goede beloning bij. 

De gemeente stimuleert  het ontstaan van nabuurschap en het omkijken van burgers naar elkaar. Dit doet zij onder andere door het scholen van vrijwilligers en het ondersteunen van netwerken.


8. Ruimte voor de jeugd om te spelen en te sporten

Ons eiland is een unieke plek om in op te groeien. Hoe plezieriger en beter het er spelen en leren is, hoe groter de kans dat de jeugd terugkeert na studie en jonge gezinnen zich op ons eiland blijven vestigen. Een investering in de jeugd is daarom een investering in de toekomst van ons eiland.

We bieden de jeugd  de ruimte zelf initiatieven te ontplooien om van het eiland een nog prettiger leefomgeving te maken.  Dat doen we onder andere met een jaarlijkse prijsvraag waarvoor we €10.000,- beschikbaar stellen.

‘Sport en bewegen’ zijn vanzelfsprekend op ons eiland en maken onderdeel uit van een gezonde leefstijl.  De gemeente geeft ruimte voor zowel de recreatieve sportbeoefening als voor topsport(evenementen).
Naast dat sporten goed is voor de gezondheid vervult sport ook een belangrijke sociale functie voor veel inwoners van onze gemeente. De gemeente ziet sportverenigingen daarom als belangrijke speler in het maatschappelijk netwerk.  

9. Natuur en cultuur om te beleven

Er zit in vele opzichten muziek in Schouwen-Duiveland. Natuur en cultuur inspireren tot nieuwe ideeën en dragen bij aan onze welvaart. De gemeente  investeert in het vergroten van de betrokkenheid van haar inwoners en gasten, van jong tot oud met de natuur en cultuur. Geen afgesloten terreinen maar vrij toegankelijke gebieden voor alle inwoners en recreanten.

De gemeente ziet de cultuur en culturele voorzieningen als economische pijler die ze faciliteert en stimuleert. Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen het grote aantal culturele initiatieven en activiteiten om zoveel mogelijk mensen ervan te kunnen laten genieten. 
De op het eiland aanwezige cultuurhistorie wordt gekoesterd en wordt gebruikt bij het "promoten" van ons eiland.  Eigenaren worden gestimuleerd de aanwezige cultuurhistorie in stand te houden.

Diversiteit in het landschap, zowel binnen als buiten de bebouwde kern, maakt dat meer van de natuur kan worden genoten. Via een diversiteit aan wegen, routes,  ervaarplaatsen en inspiratieplekken worden jong en oud geprikkeld om van de natuur te genieten en te leren.

10. Voldoende werk en inkomen

Ons uitgangspunt is dat iedereen in zijn eigen levensbehoefte kan voorzien. Voor degene die dit niet kan, voorziet de gemeente in een activerend vangnet. Bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderen die in armoede moeten opgroeien.

Om schuldenproblematiek te voorkomen werkt de gemeente actief aan signalering van problematiek, preventie en budgetvoorlichting. Procedures om voor bijstand of hulp in aanmerking te komen zijn eenvoudig en kort.

Als het gaat om werkgelegenheid kan Schouwen-Duiveland zich het beste focussen op haar sterke kanten. We richten ons daarom vooral op het behoud en uitbreiding van de meer kleinschalige bedrijvigheid. Nieuwe kansen liggen er op het terrein van zorg, nieuwe energie en zakelijke dienstverlening. Ook in de zilte landbouw en aquateelt. Alles met oog voor duurzaamheid.

We kiezen ervoor lokale (startende) ondernemers te ondersteunen bij hun groei in plaats van te investeren in actieve acquisitie. We vragen deze ondernemers ambassadeur te zijn voor onze gemeente.

De gemeente stimuleert en faciliteert in de aantrekkelijkheid van de Zierikzeese binnenstad, ook als onderdeel van het toeristisch product.

 

1. Een gemeente die durft los te laten en betrokkenheid ondersteunt

De verandering van onze bevolking (krimp, ontgroening) en het klimaat stelt ons voor nieuwe vragen. We willen daar nieuwe antwoorden op vinden. Hiervoor hebben we een actieve gemeente nodig.  Met een bestuur dat enthousiasmeert en burgers, bedrijven en (onderwijs) instellingen ondersteunt en met elkaar verbindt. Om zo de ideeën te bedenken en in de praktijk te brengen waarmee we de kansen van deze tijd kunnen benutten.
 
De gemeente is zichtbaar in de eigen buurt en ondersteunt burgers in de opbouw en het onderhoud van hun relevante netwerk. Het kunnen beschikken over een relevant netwerk is namelijk essentieel voor behoud van identiteit en het eigen geluk van mensen. Iedere kern of wijk heeft hiervoor zijn eigen ontmoetingsruimte, regisseur en budget beschikbaar. Over de aanwending van deze middelen beslissen de mensen in de kernen zelf, want de inzet om je als actieve burger te manifesteren belonen wij met zeggenschap.
 
Deze transitie vraagt om een andere bestuursstijl en houding. Vertrouwen in de burger staat voorop. Durf om zaken los te laten geeft ruimte aan actief burgerschap, ondernemerschap en innovatieve experimenten.  Om initiatief tot ontwikkeling te brengen, schrijven we een prijsvraag voor het beste eiland-initiatief uit. Hiervoor maken we ieder jaar €100.000,- vrij.
Als samenwerking met andere gemeenten nodig is om onze doelen dichterbij te brengen, doen we dat. Naast mogelijkheden tot samenwerking binnen Zeeland kijken wij ook in noordelijke richting. We zien in die richting ook vele raakvlakken, zoals bijvoorbeeld op het terrein van toerisme, onderwijs en  zorg. Maar ook op het terrein van natuur en milieu, specifieke cultuur en  (duurzame) werkgelegenheid.

2. Excellent en passend onderwijs
 
De gemeente stimuleert excellent en passend onderwijs op Schouwen-Duiveland. Gelet op het dalend aantal leerlingen en krimpende budgetten is het nodig hiervoor de bakens te verzetten. De ontwikkeling van het kind en jong volwassene moet centraal staan in hoe we het (basis)onderwijs organiseren.
We zien op Schouwen-Duiveland in een periode van tien  jaar maximaal tien integrale kindcentra ontstaan. In moderne, energieneutrale en voor alle kinderen toegankelijke gebouwen. Uiteraard is sprake van een goede spreiding over het eiland met uitstekende vervoersmogelijkheden er naartoe.  In deze centra werken scholen van diverse identiteiten samen met elkaar en met instellingen voor kinderopvang, peuterspeelzalen en /of andere jeugd- en sportvoorzieningen. Er wordt aan kinderen een dagarrangement geboden waarin ruimte is voor cultuur, sport en muziekonderwijs.  Daarbij wordt steeds de prioriteit gelegd bij de kwaliteit van het aanbod. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden: scholen voor goed onderwijs, gemeente en overige instellingen voor de andere voorzieningen.

De gemeente stimuleert het leggen van verbindingen tussen ondernemers en voortgezet onderwijs, middelbaar, - en hoger beroepsonderwijs in sectoren die voor onze gemeente van groot belang zijn. Het gaat dan vooral om de zorg, het toerisme, de land- en tuinbouw en de visserij. Met de aanleg van het kustlaboratorium en de samenwerking met Pontes Pieter Zeeman, Edudelta, hogescholen en de universiteit Wageningen werkt de gemeente bijvoorbeeld  actief aan een nieuwe duurzame bedrijfstak in de zilte sector.

3. Duurzaam wonen, tijdelijk of permanent

De toename van het aantal ouderen en de versterking van onze aantrekkingskracht op vestigers vraagt om een inzet op kwaliteit. Van meer naar anders houdt in dat we de bestaande woningvoorraad vooral moeten verduurzamen.

De gemeente maakt prestatie-afspraken met de woningcorporatie over het energiezuiniger maken van de huurvoorraad.  Daken van complexen worden benut voor het collectief opwekken van zonne-energie om de totale woonlasten voor de bewoners te helpen beheersen.  Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om het zorgen voor elkaar eenvoudiger te maken.

Voor burgers met een acute woonbehoefte en arbeidsmigranten werkt de gemeente in samenwerking met de woningcorporatie aan een voorziening voor tijdelijk verblijf, zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

De gemeente werkt actief om verkrotting in de dorpen tegen te gaan. Deeltijd wonen wordt overal mogelijk maar niet in recreatieparken. Deeltijd inwoners zien we als gewone inwoners en nodigen we uit om zich ook formeel in de onze gemeente te vestigen. Juist om hun betrokkenheid te versterken nodigt de gemeente hen ook bijvoorbeeld uit voor de bijeenkomst voor nieuwe inwoners. 
De gemeente geeft ruimte voor experimentele woonvormen, ook op bijzondere plekken.

4. Gastvrij in de meest brede zin

Iedere gast heten we meer dan welkom op Schouwen-Duiveland. Dat doen we, als gemeente, burgers en ondernemers, met elkaar en met de gemeenten om ons heen.
Uiteraard geldt onze gastvrijheid ook voor vluchtelingen die zich noodgedwongen in onze gemeente vestigen.

Keuzes moeten leiden tot meer bestedingen per gast. Dat betekent een impuls in de kwaliteit van ons aanbod, maar vooral ook in de versterking van ons imago als gastvrij vakantie-eiland met passende voorzieningen.
Naast de natuurlijke, culturele en culinaire kwaliteiten die ons eiland aan onze gasten te bieden heeft, willen we ook investeren in goed ‘gastheerschap’ in de meest brede zin van het woord en het uitdragen hiervan. Zo heten we bij de entree van het eiland iedere gast bijvoorbeeld welkom en zeggen we  “tot ziens” bij het verlaten.  Uiteraard ook in het Duits, Frans en Engels.
 
De beperkte mogelijkheden om het toerisme uit te breiden moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering.  Dit alles zonder in te willen boeten op de kernkwaliteiten van ons eiland: de eigenheid van onze inwoners, de unieke (ring)dorpen en historische steden, de rust, de ruimte en de duisternis.  Hiervoor stimuleert de gemeente vernieuwing van het bestaande aanbod door nieuwe vormen van verblijf. Maar niet aan het strand. Dat is uniek en dat willen we zo houden.

Om onze aantrekkingskracht voor de watersporter te vergroten zoeken we naar mogelijkheden om het zicht vanaf het water op datgene wat ons eiland te bieden heeft, te verbeteren.

De verbetering van de kwaliteit van het water in het Grevelingenmeer verdient de hoogste prioriteit. De gemeente zet in op een nieuwe verbinding met de zee waardoor eb en vloed terugkeert en het ook weer mogelijk wordt om om Schouwen-Duiveland heen te varen.  We zetten daarbij de voor- en nadelen van deze optie voor de watersport en waterkwaliteit van het Grevelingenmeer af tegen een bijdrage aan het graven van het halskanaal op Goeree Overflakkee.

  
5.  Het eiland als leverancier van energie en lokale producten   

Schouwen-Duiveland beschikt over veel water- zon en wind en de ruimte om de kansen van deze energiebronnen te benutten. Het eiland moet in de komende periode zoveel energie duurzaam opwekken als nodig is om zowel in de vraag van onze eigen bevolking als die van onze gasten te voorzien. Een vakantie naar Schouwen-Duiveland is dan werkelijk een duurzame vakantie.  We stimuleren ondernemers, onderwijsinstellingen en burgers om met ideeën te komen hoe we deze doelen kunnen realiseren. Voorbeelden zijn de aanleg van een getijdencentrale in de Brouwersdam en een proef met de kweek van slijkgras langs de dijken om elektriciteit uit dat gras op te wekken. De gemeente stelt haar daken beschikbaar voor de opwekking van zonne-energie.

Naast de natuurlijke bronnen van energie biedt ons eiland ook tal van streekproducten. We stimuleren het bedrijfsleven deze producten ook lokaal te vermarkten en de productie van voeding verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door samenwerking in de voedselketen te bevorderen.

 

6. Mobiliteit en veilige wegen

Op Schouwen-Duiveland kun je met de auto overal snel zijn. Zeker wanneer  voorzieningen meer en meer op eilandelijk niveau worden georganiseerd, is het zaak ook oog te hebben voor de bereikbaarheid. Lang niet iedereen beschikt immers over een auto. Vervoer dient betaalbaar te blijven.
Dit vraagt om een herontwerp van het systeem voor het gesubsidieerd vervoer en verschuiving van budgetten, ook van voorzieningen naar mobiliteit. We gaan hierbij uit van de behoefte van de diverse groepen reizigers. De gemeente ondersteunt burgers om met elkaar in de mobiliteitsbehoefte te voorzien en helpt deze te vergroenen. We kiezen voor creatieve oplossingen in plaats van voor meer asfalt.
De gemeente stimuleert smart mobility, het delen van auto’s en het beschikbaar stellen van haar eigen wagenpark voor gebruik door de inwoners. Waar mogelijk stapt de gemeente over naar elektrisch aangedreven voertuigen.

Op Schouwen-Duiveland gebeuren nog te veel ongelukken in het verkeer. De gemeente werkt actief aan de verkeersveiligheid. Door wegbeheerders en gebruikers actief te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
Op de doorgaande wegen leidt de combinatie van langzaam en doorgaand verkeer tot veel gevaarlijke situaties. We willen voor het langzaam verkeer tussen Zierikzee en Haamstede een alternatieve route organiseren.
De inwoners van Bruinisse bieden we een oversteekplaats over de N59.

Bijzondere aandacht verdienen onze jongere verkeersdeelnemers. De verkeersveiligheid rondom en in de richting van de scholen –denk aan de rotonde bij de Pontes Pieter Zeeman- wordt verbeterd.
We stimuleren maatregelen Zierikzee verder autoluw te maken. 
Bovendien gaan wij voor een sluitend netwerk van fietspaden met een goede dekking van oplaadpunten voor de electrische fiets.

Vervoer van gevaarlijke stoffen per schip langs Bruinisse via de Krammersluizen kan tot gevaarlijke situaties leiden voor de bewoners en het milieu. De gemeente zorgt dat de veiligheidsregio actief over de risico’s communiceert en ons vertelt wat te doen als zich een calamiteit voordoet.

7. Unieke zorg voor onze hulpvragende inwoners

Zelfstandig blijven wonen in jouw eigen woning. Wie wil dit nu niet?
Om dit mogelijk te maken voor een inwoner met beperkingen is een actieve vraaggerichte inzet van de gemeente nodig.  De gemeente werkt hiervoor samen met inwoners, vrijwilligers  en aanbieders op het terrein van wonen, welzijn, zorg en service aan unieke arrangementen.  Voor de inwoners heeft deze alliantie één gezicht, één aanspreekpunt. Bij de één is dat een professional, bij de ander kan dat de buurvrouw zijn. Hoe dan ook, indien nodig is professionele zorg gegarandeerd.

Keuzevrijheid voor inwoners de eigen hulpverlener te kiezen en een gelijk speelveld voor alle aanbieders staat daarbij voorop. De professionals geven we vooral de ruimte hun werk te doen. Daar hoort een goede beloning bij. 

De gemeente stimuleert  het ontstaan van nabuurschap en het omkijken van burgers naar elkaar. Dit doet zij onder andere door het scholen van vrijwilligers en het ondersteunen van netwerken.


8. Ruimte voor de jeugd om te spelen en te sporten

Ons eiland is een unieke plek om in op te groeien. Hoe plezieriger en beter het er spelen en leren is, hoe groter de kans dat de jeugd terugkeert na studie en jonge gezinnen zich op ons eiland blijven vestigen. Een investering in de jeugd is daarom een investering in de toekomst van ons eiland.

We bieden de jeugd  de ruimte zelf initiatieven te ontplooien om van het eiland een nog prettiger leefomgeving te maken.  Dat doen we onder andere met een jaarlijkse prijsvraag waarvoor we €10.000,- beschikbaar stellen.

‘Sport en bewegen’ zijn vanzelfsprekend op ons eiland en maken onderdeel uit van een gezonde leefstijl.  De gemeente geeft ruimte voor zowel de recreatieve sportbeoefening als voor topsport(evenementen).
Naast dat sporten goed is voor de gezondheid vervult sport ook een belangrijke sociale functie voor veel inwoners van onze gemeente. De gemeente ziet sportverenigingen daarom als belangrijke speler in het maatschappelijk netwerk.  

9. Natuur en cultuur om te beleven

Er zit in vele opzichten muziek in Schouwen-Duiveland. Natuur en cultuur inspireren tot nieuwe ideeën en dragen bij aan onze welvaart. De gemeente  investeert in het vergroten van de betrokkenheid van haar inwoners en gasten, van jong tot oud met de natuur en cultuur. Geen afgesloten terreinen maar vrij toegankelijke gebieden voor alle inwoners en recreanten.

De gemeente ziet de cultuur en culturele voorzieningen als economische pijler die ze faciliteert en stimuleert. Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen het grote aantal culturele initiatieven en activiteiten om zoveel mogelijk mensen ervan te kunnen laten genieten. 
De op het eiland aanwezige cultuurhistorie wordt gekoesterd en wordt gebruikt bij het "promoten" van ons eiland.  Eigenaren worden gestimuleerd de aanwezige cultuurhistorie in stand te houden.

Diversiteit in het landschap, zowel binnen als buiten de bebouwde kern, maakt dat meer van de natuur kan worden genoten. Via een diversiteit aan wegen, routes,  ervaarplaatsen en inspiratieplekken worden jong en oud geprikkeld om van de natuur te genieten en te leren.

10. Voldoende werk en inkomen

Ons uitgangspunt is dat iedereen in zijn eigen levensbehoefte kan voorzien. Voor degene die dit niet kan, voorziet de gemeente in een activerend vangnet. Bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderen die in armoede moeten opgroeien.

Om schuldenproblematiek te voorkomen werkt de gemeente actief aan signalering van problematiek, preventie en budgetvoorlichting. Procedures om voor bijstand of hulp in aanmerking te komen zijn eenvoudig en kort.

Als het gaat om werkgelegenheid kan Schouwen-Duiveland zich het beste focussen op haar sterke kanten. We richten ons daarom vooral op het behoud en uitbreiding van de meer kleinschalige bedrijvigheid. Nieuwe kansen liggen er op het terrein van zorg, nieuwe energie en zakelijke dienstverlening. Ook in de zilte landbouw en aquateelt. Alles met oog voor duurzaamheid.

We kiezen ervoor lokale (startende) ondernemers te ondersteunen bij hun groei in plaats van te investeren in actieve acquisitie. We vragen deze ondernemers ambassadeur te zijn voor onze gemeente.

De gemeente stimuleert en faciliteert in de aantrekkelijkheid van de Zierikzeese binnenstad, ook als onderdeel van het toeristisch product.