Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen GroenLinks op begroting 2014-2017 gemeente Schouwen-Duiveland

’s Middags 14 november 2013 staat de begrotingsraad op de agenda. Dan zal raadslid Gerwi Temmink onze kijk op de begroting geven met kritische vragen aan het college en een paar concrete voorstellen. Vooruitlopend daarop heeft hij alvast namens de fractie van GroenLinks de algemene beschouwingen geschreven. Hierin kunt u nalezen hoe GroenLinks Schouwen-Duiveland over die begroting denkt en waar de (andere) accenten op gelegd moeten worden in deze tijden.

Kort samengevat komt het er op neer dat we een rood en een groen telraam hebben gebruikt. Die telramen hebben we vooral gehanteerd met een duurzame bril op (groen) en een sociale (rood). Daarbij is gekeken naar de inhoudelijke plannen per afdeling. Wat ons betreft mag er op het duurzame terrein nog wel een tandje bij en op andere terreinen een of twee minder. Veranderingen vanuit het rijk en de provincie naar de gemeente per 1 januari 2015 op het terrein van o.a. jeugdzorg, passend onderwijs, WMO en participatie (inclusief De Zuidhoek) vergen in 2014 veel tijd en energie. Hiermee gaan uitvoeringskosten gepaard, die wat GroenLinks betreft z.s.m. ingezet moeten worden. Rode accenten dus en een tandje (of twee) minder voor dure projecten als Havenpark en Brouwersdam. Die gelden kunnen grotendeels beter ingezet worden voor die zaken waaraan burgers echt behoefte hebben.

Voor de complete algemene beschouwingen: klik op bijgaand pdf-bestand.

 

raadslid Gerwi Temmink,